6 Клас

   Школа по математика

Школата по математика има за цел усвояване и затвърждаване на знанията, както и изчистване на грешки и пропуски допускани от ученика. Това води до по-лесно и успешно справяне с новите знания
и спомага за по-плавен преход към седмокласния материал.

Обучението следва учебната програма по математика за 6. клас, а именно:

  • Геометрични фигури и тела – окръжност, кръг; многоъгълник; призма; пирамида; цилиндър; конус; кълбо.
  • Рационални числа – действия; свойства; Декартова координатна система.
  • Степенуване
  • Уравнения – числови равенства; уравнения от вида ax + b = 0 (a)
  • Пропорции – свойства; приложение; видове.
  • Елементи от вероятности и статистика.

 

   Школа по български език и литература

Обучението е в съответствие с учебната програма за 6. клас и се извършва в две направления:

Български език – разглежда се текстът в научното общуване; извличане и обработване на информация; местоимения; причастие; деепричастие; глаголни времена; еднородни части в простото изречение; сложно съчинено изречение;

Литература – Анализират се произведенията от български и чужди автори, включени в учебната програма за 6. клас.

Като част от обучението са застъпени следните теми – Характеристика на герой; Описание на пейзаж в художествен текст; Сбит преразказ.

 

  Индивидуални уроци както по български език и литература, така и по математика, се провеждат в делничен ден – от понеделник до петък по предварително изготвен график. Графикът се прави за всеки учебен срок и ученикът посещава всяка седмица точно определения за него ден и час.