7 Клас

Курсовете за 7. клас имат за цел подготовка за явяване на Национално външно оценяване по български език и математика.
Първите курсове се откриват в последната седмица на месец август и продължават до месец май следващата година.

   Подготвителен курс по български език и литература за 7. клас

Подготовката за Национално външно оценяване по български език и литература е в съответствие с учебно-изпитната програма на МОН.

Обучението е в три направления:

 • Български език
  – Умения за извличане на информация от различни източници, правописни, граматични, лексикални и пунктуационни норми.
  – Текст и признаци на текста.
  – Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични).
  – Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст.
  – Думата като лексикално средство в текста.
  – Дума и контекст.
  – Лексикална и граматическа съчетаемост на думите.
  – Неметафорична и метафорична употреба на думите.
  – Неутрална и експресивна лексика.
  – Употреба на фразеологични словосъчетания.
  – Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения.
  – Сложно съставно изречение. Пунктуация.
  – Сложно смесено изречение. Пунктуация.
  – Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране.
  – Части на речта. Глагол.
  – Вид на глагола.
  – Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация.
  – Съвместна употреба на глаголните времена.
  – Езикова система. Езикови средства.
 • Българска литература – Осмисляне на посланията на художествените текстове, включени в учебно-изпитната програма. Жанрова характеристика на творбите, художествени средства.
  ○ Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“
  ○ Иван Вазов – „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“
  ○ Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…”), Из „Бай Ганьо” („Бай Ганьо у Иречека”)
  ○ Пенчо Славейков – „Неразделни”
  ○ Пейо Яворов – „Заточеници”
  ○ Елин Пелин – „По жътва“
  ○ Йордан Йовков – „По жицата“
 • Преразказ с поставена дидактическа задача – работи се по видовете преразкази, основни правила, изисква се придържане към критериите за оценяване на преразказ.

   Подготвителен курс по математика за 7. клас

Обучението по математика следва учебно-изпитната програма по математика за явяване на Национално Външно Оценяване.

Системата от задачи по математика в първия модул се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Затова подготовката започва с подробен преговор на знанията от 5. и 6. клас – дроби, степени, проценти.

 

  Индивидуални уроци както по български език и литература, така и по математика, се провеждат в делничен ден – от понеделник до петък по предварително изготвен график. Графикът се прави за всеки учебен срок и ученикът посещава всяка седмица точно определения за него ден и час.